ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Súťaž Doma čapované”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Hory a mesto, o.z.
Sídlo: Strmé sady 5805/16, 841 01 Bratislava
IČO: 36070360
DIČ: 2021594267

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 22. 5. 2021 do 23. 5. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek registrovaný používateľ sociálnej siete Facebook starší ako 18 rokov, ktorý splní podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Organizátorom v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).  

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie do súťaže musí používateľ sociálnej siete Facebook zanechať komentár na otázku pod súťažným príspevkom, ktorý sa nachádza na Facebook stránke Festival Hory a mesto. Používateľ musí mať viac ako 18 rokov.

5. Výhra
Výhra bude rozdelená medzi troch výhercov nasledovne:

1. Miesto: Darčekové balenie piva Liptovar

2. Miesto: Darčekové balenie piva Liptovar

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorý zanechali komentár pod súťažným príspevkom. Víťazi budú vyhlásení 24. 5. 2021 do 09:00 hod a to priamo pod súťažným príspevkom. Víťazi budú kontaktovaní aj prostredníctvom správy na sociálnej sieti Facebook. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry v podobe zaslania výhry na poštovú adresu výhercu.

8. Ochrana osobných údajov
Súťažiaci poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje iba za účelom odovzdania výhry v prípade vyžrebovania. 

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 22. 5. 2021