Podmienky fotosúťaže Hory a mesto 2024

Pravidlá fotosúťaže „Hory a Mesto” organizovanej občianskym združením Hory a mesto.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá štrnásteho ročníka fotografickej súťaže “ Hory a Mesto“ na Slovensku.

§ 2

Súťaž je organizovaná občianskym združením Hory a mesto so sídlom na Sasinkova 225/20, Svätý Jur (ďalej len „organizátor”).

§ 3

 1. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky
 2. Uzávierka súťaže je 24. marca 2024, 23:59.

§ 4

 1. Celková výška cien a odmien ponúkaných organizátorom súťaže je cca 800 EUR vo vecných cenách. Celková výška cien a odmien uvedená v odseku 1 predstavuje hornú hranicu finančnej zodpovednosti organizátora v rámci tejto súťaže.

II. ÚČASTNÍCI A PRIEBEH SÚŤAŽE

§ 5

 1. Súťažiacim môže byť každý fotograf, bez ohľadu na národnosť, ktorý dosiahol k 1. 1. 2024 vek najmenej 10 rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle spolu s online vyplnenou prihláškou fotografiu/fotografie na témy:
  Horské športy, Horská kultúra / ľudia, Horská krajina (panoráma, flóra, fauna).

Fotografia môže byť vytvorená ľubovoľnou fotografickou technikou, na ktorú má neobmedzené autorské práva (ďalej len „príspevok“).

Súťaže sa môžu zúčastniť aj redakční a profesionálni fotografi.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci OZ Hory a mesto a členovia festivalového štábu Hory a mesto.

§ 6

 1. Každý súťažiaci má v priebehu súťaže právo prihlásiť najviac 10 (desať) príspevkov. Autor musí mať fotografie k dispozícii v rozlíšení min. 3500px x 2300px (zaslať ich môže v nižšom rozlíšení), aby mohli byť v prípade postupu do užšieho výberu zväčšené na rozmer 60cm x 40cm.
 1. Aby mohli byť prihlásené príspevky zaradené do súťaže, musia obsahovať všetky údaje požadované v online prihláške s diakritikou:
 1. meno a priezvisko autora
 2. kontaktný email a telefón je nevyhnutný, aby pri všetkých do súťaže prihlásených príspevkoch súťažiaci uvádzal jeden a ten istý email ako aj telefónny kontakt.
 3. názov diela (max. 50 znakov)
 4. popis (uvedenie dátumu, miesta, prípadne okolností jeho vzniku) podľa nižšie uvedeného

ustanovenia § 7 ods. 1 písmeno (b) (max 110 znakov)

 1. kategóriu
 1. Do súťaže môžu byť zaradené iba príspevky, ktoré splnia nasledujúce technické

požiadavky:

 1. Do súťaže môžu byť zaradené iba príspevky prihlásené na web stránku fotosúťaže Hory a mesto 2024.
 2. Maximálny počet prihlásených obrázkov od jedného autora je 10 ks spolu. (Napr. do 1 kategórie pošle 10 fotografií, alebo do každej kategórie pošle 3 fotografie a do jednej kategórie 1 fotografiu).
 3. Fotografie sa prihlasujú len v digitálnej forme, môžu byť farebné alebo čiernobiele.
 4. Povolené sú aj počítačové úpravy farby, jasu, ostrosti a rezu.
 5. Nie sú povolené žiadne efekty rámikov, žiadne efekty vodoznakov na fotografii.
 6. Fotografie môžu byť vytvorené ľubovoľnou fotografickou technikou.
 7. Autor musí mať fotografie k dispozícii v rozlíšení min. 3500px x 2300px (zaslať ich môže v nižšom rozlíšení), aby mohli byť v prípade postupu do užšieho výberu zväčšené na rozmer 60cm x 40cm.
 8. Fotografie musia byť vo farebnom priestore RGB, nepripúšťa sa farebný priestor CMYK.
 9. Ako dátový formát sa pripúšťa .jpg alebo .jpeg.
 10. Do súťaže nebudú prijaté príspevky RAW, NEF, DNG, TIFF.
 11. Do súťaže nebudú zaradené podklady zaslané poštou, na CD, na negatívoch alebo

diapozitívoch.

 1. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

§ 7

Súťažná prihláška

Súťažná prihláška môže obsahovať osobné údaje najviac jednej fyzickej osoby.

Aby mohli byť prihlásené príspevky zaradené do súťaže, súťažiaca(i) musí potvrdiť v online formulári, že súhlasí s podmienkami fotosúťaže.

 1. Súťažná prihláška uvedená v § 6 by mala obsahovať nasledujúce:
 1. osobné údaje súťažiaceho, t.j. meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mail (pokiaľ má súťažiaci e-mail;
 2. názvy príspevkov, kategóriu (viď hore uvedené ustanovenia), popis príspevku s uvedením dátumu, miesta, okolností jeho vzniku a pod.;
 3. vyhlásenie súťažiaceho o tom, že vlastní neobmedzené autorské práva na zasielané príspevky;
 4. prejav vôle, na základe ktorého zaručuje súťažiaci bezúplatný prevod autorských práv k zaslaným príspevkom, a to v prípade oblastí použitia menovaných v § 11 ods. 1 a § 13 týchto pravidiel;
 5. vyhlásenie súťažiaceho, že sa zoznámil s týmito pravidlami a že súhlasí s podmienkami súťaže obsiahnutými v týchto pravidlách
 1. Súťažnú prihlášku a príspevky je možné vyplniť len prostredníctvom online formulára na https://www.horyamesto.sk/
 1. Súťažiaci môžu prihlasovať svoje príspevky priebežne po celú dobu trvania súťaže.

Príspevky môžu byť prihlasované pomocou elektronického formulára na www.horyamesto.sk,

najviac však môže byť prihlásený celkový počet 10 (desať) príspevkov na jedného

súťažiaceho. Ak je už príspevok raz prihlásený, nemožno ho na žiadosť súťažiaceho zo súťaže

stiahnuť.

§ 8

 1. Zaslané príspevky budú posudzované podľa súťažnej kategórie.
 2. Fotografie budú ohodnotené a ocenené odbornou porotou, ktorú určí organizátor.
 3. V rámci súťaže bude udelená jedna cena Grand Prix.
 4. V rámci súťaže bude udelená cena o najlepšiu fotografiu podľa počtu hlasov na web stránke Hory a mesto. Cenu získa fotografia s najväčším počtom hlasov a bude vylosovaná/ý/ jeden z hlasujúcich.
 5. Porota má právo oceniť príspevky, ktoré sa budú vyznačovať zvláštnymi kvalitami, ľubovoľným počtom vecných cien za každú kategóriu.
 1. Porota vyhodnotí predložené príspevky a vyberie víťazné a ocenené príspevky do 31.3. 2024.

§ 9

 1. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v jednotlivých kategóriách a tiež neudeliť cenu Grand Prix v prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca.
 2. Rozhodnutie poroty týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.

§ 10

 1. Mená osôb, ktoré získali ceny a ocenenie, budú k dispozícii na adrese www.horyamesto.sk ďalej na Facebook stránke v sekcii nasledujúci deň po slávnostnej vernisáži a odovzdania cien víťazom.
 2. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť. Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.

§ 11

 1. Príspevky vybrané organizátorom, vrátane tých, ktoré získajú cenu, budú vystavené na atraktívnom mieste v Bratislave a na Slovensku v priebehu roka 2024.

§ 12

 1. Predpokladá sa, že súťažiaci oprávnený vyzdvihnúť ceny je tou istou osobou, ktorej osobné údaje sú uvedené v súťažnej prihláške.

§ 13

 1. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať, uverejňovať a ďalej nakladať s príspevkami súťažiacich za účelom propagácie súťaže s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na internetovej adrese občianskeho združenia Hory a mesto a internetovej adrese k súťaži www.horyamesto.sk a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže na Slovensku Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť príspevky do dobročinnej dražby alebo iným spôsobom tieto príspevky poskytnúť na dobročinné účely.
 2. Akékoľvek ďalšie využitie príspevkov musí byť predmetom samostatného rokovania so súťažiacimi, ktorí zaslali tieto príspevky do súťaže.

§ 14

 1. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú porotou vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo emailom zaslaným na adresu uvedenú v súťažnej online prihláške. V oznámení uvedenom v predchádzajúcom odseku bude uvedený dátum, v ktorom jesúťažiaci povinný dostaviť sa na adresu organizátora. Ceny budú víťazom a oceneným odovzdané zástupcom organizátora na vernisáži výstavy ocenených a ďalších vybraných fotografií konanej na atraktívnom mieste v Bratislave.
 2. Súťažiaci, ktorý si má prevziať cenu, je povinný priniesť so sebou doklad svojej identity.
 3. Pokiaľ sa súťažiaci, ktorý získal v súťaži cenu v súlade s týmito pravidlami, z akéhokoľvek dôvodu nedostaví, aby si cenu vyzdvihol (týka sa i prípadov, v ktorých oznámenie nebolo súťažiacim prevzaté), môže organizátor poukázať čiastku zodpovedajúcu hodnote ceny na základe vlastného uváženia v prospech akcie na ochranu životného prostredia.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie (zrušenie) vernisáže a celej súťaže.
 5. V prípade, že u súťažiaceho, ktorý získal cenu, dôjde k zmene adresy bydliska alebo telefónneho čísla, je takýto súťažiaci povinný organizátora neodkladne o zmene písomne

informovať a oznámiť mu novú adresu alebo telefónne číslo. Nesplnením tejto podmienky do 3 (troch) dní od zaslania súťažnej prihlášky cena prepadá.

III. PROCES UPLATŇOVANIA NÁROKOV

§ 15

 1. Akékoľvek nároky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by mohli súťažiaci vzniesť, je treba organizátorovi v priebehu súťaže písomne predložiť na adresu uvedenú v § 7 ods. 2 týchto pravidiel, najneskôr však do 30. apríla 2024.
 2. Organizátor posúdi nárok do 21 (dvadsaťjeden) dní odo dňa, kedy mu bolo oznámenie o nároku doručené a stranu, ktorá nárok vzniesla, o svojom stanovisku písomne informuje.
 3. Pokiaľ súťažiaci organizátorove stanovisko uvedené v predchádzajúcom odseku 2 neprijme, má právo domáhať sa svojich nárokov prostredníctvom bežných postupov.

IV. VYHLÁSENIE ORGANIZÁTORA

§ 16

 1. Organizátor vyhlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté v súťažnej prihláške, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným príspevkom v oblastiach využitia uvedených v § 10 týchto pravidiel.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať v prospech súťažiacich, predovšetkým navršovať ceny stanovené v týchto súťažných pravidlách.
 3. Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.
 4. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)

Ako sa prihlásiť

Prihlásiť sa do fotosúťaže Hory a mesto môžete nasledovným spôsobom:

Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 10 (desať) fotografií a len v digitálnej forme nahratím na web stránku festivalu Hory a mesto.

Fotografie sa môžu prihlasovať od 6.2.2024 – polnoci 24.3.2024 v troch tematických kategóriách: Horská kultúra / ľudia, Horská krajina (panoráma, flóra, fauna), Horské a „outdorové“ športy.

Webové hlasovanie o najlepšiu fotografiu podľa počtu hlasov na web stránke Hory a mesto bude ukončené 7.4.2024. Cenu získa fotografia s najväčším počtom hlasov a vylosujeme aj jedného z hlasujúcich.

Zverejnenie výsledkov fotosúťaže sa uskutoční na vernisáži počas trvania festivalu 9.4.2024 v priestoroch VIVO!, Vajnorská 100, Bratislava.

Širší výber z prihlásených fotografií bude vystavený počas trvania festivalu od 9. do 13.4.2024 v priestoroch VIVO!, Vajnorská 100, Bratislava.

Ak máte otázky na fotosúťaž, svoje dotazy zasielajte na adresu fotosutaz (zavináč) horyamesto.sk. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.