Milí priaznivci festivalu Hory a mesto!

Veľmi si vážime, že ste nám v minulosti prejavili záujem o zasielanie aktuálnych informácií týkajúcich sa filmového festivalu Hory a mesto na Váš email.  Radi by sme sa uistili, že aj najďalej súhlasíte so spracovaním Vašej e-mailovej adresy za účelom zasielania informácií o novinkách, špeciálnych akciách a programe filmového festivalu Hory a mesto prostredníctvom občasného elektronického newslettra.
Ako už isto viete, nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov (známe ako „GDPR“), a preto sme si plne vedomí našich povinností z toho vyplývajúcich. Záleží nám na tom, aby ste aj naďalej dostávali informácie o festivale Hory a mesto, a preto si Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov na účely marketingu.
Ak už nemáte záujem dostávať od nás ďalšie informácie, môžete namietať kliknutím na konci každého newslettra na odhlásenie z odoberania newslettra.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb

Právo na výmaz (zabudnutie) – vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás máme) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

Prístup k vašim osobným údajom má obmedzený okruh zamestnancov viazaných mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný jednak technickými a jednak administratívnymi opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane a sú v našich systémoch a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

Účasťou na festivale súhlasíte s vyhotovením obrazových a obrazovozvukových záznamov, ktoré môžu byť použité za účelom prípravy, realizácie a propagácie podujatia Hory a mesto.
Požiadať o zmazanie vašej fotografie z galérie na webe Hory a mesto môžete na