21. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU
HORSKÉHO FILMU A DOBRODRUŽSTVA

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 28. 2. 2021

Filmové kategórie a ocenenia
Hlavnou časťou programu 21. ročníka festivalu Hory a mesto je medzinárodná súťažná filmová prehliadka.
Uvítame profesionálne a amatérske filmy z celého sveta.

Medzinárodná porota udelí ceny v nasledovných kategóriách:


GRAND
PRIX

(cena za najlepší film)

1 000 €

CENA LITERÁRNEHO FONDU

(pre slovenský film za novátorský prístup k tematike)

700 €


Čestné uznania v kategóriách:
SKALA – vecná cena
ZEM – vecná cena
VODA – vecná cena
VZDUCH – vecná cena
CENA POROTY – vecná cena

*Filmová porota má právo neudeliť niektorú z cien, pokiaľ sa tak rozhodne.

Pravidlá a požiadavky filmovej súťaže

1. Vítame dokumentárne, hrané, animované a/alebo experimentálne filmy s tematikou horskej kultúry a horských športov.

2. Časový rozsah filmu nie je obmedzený.

3. Filmy by nemali mať starší rok výroby ako 2019.

4. Filmy je možné prihlásiť aj v prípade, že už mali online alebo televíznu premiéru. Nemali by byť však voľne dostupné na internete v čase prihlasovania a v prípade zaradenia do súťaže ani v období pred festivalom.

5. Prihlasovanie prebieha od 15. 12. 2020 do 28. 2. 2021 výlučne cez online systém FilmFreeway.
Prihlášky zaslané e-mailom alebo poštou nebudú akceptované. Vyplnením online formulára nám dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, a s ich následnou archiváciou v databáze festivalu, a to výlučne na účely spojené s filmovou prehliadkou. Tento súhlas môžete hocikedy odvolať.

6. Výberová komisia vyberie filmy do festivalovej súťaže. Filmových tvorcov vybraných filmov budeme kontaktovať do 15. 3. 2021.

V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte:
Zuzana Greksáková
programová riaditeľka

+421 903 304 302